Robert van Esch

Robert studeerde in 2005 af aan de Academie voor Mesologie, een vijfjarige beroepsopleiding voor integrale geneeskunde te Amsterdam. Tevens heeft hij enkele jaren bij diverse organisaties gewerkt als gediplomeerd fitnesstrainer. Daarna volgde hij het gehele opleidingstraject voor Therapeut volgens de PsychoNeuroImmunologie (PNI), waarna hij vanaf 2007 deelnam aan het masterprogramma klinische PNI aan de Universiteit van Gerona. In 2013 verkreeg hij het diploma en behaalde hij een graad (MSc) in de klinische PNI. In 2010 en 2011 volgde hij modules westerse Fytotherapie bij de bacheloropleiding van Hogeschool Saxion Next. Sinds 2004 voert hij praktijk in samenwerking met artsen, fysiotherapeuten en osteopaten.

Robert werkt vanuit de overtuiging dat lichamelijke vitaliteit een verworvenheid is die ook betrekking heeft op andere facetten van de mens: mentaal, geestelijk, emotioneel en energetisch. Door bewuster te worden van ‘een leven volgens de natuur’, kan de kwaliteit van leven toenemen met merkbare invloed op de geestelijke en lichamelijke vitaliteit. Robert is een van de grondleggers van PNEI in Nederland en geeft bijscholingen en opleidingen op het gebied van Complementary Alternative Medicine (CAM).

Praktijk

Middels uitgebreide anamnese wordt een werkhypothese opgesteld. Vervolgens kan besloten worden tot aanvullende diagnostiek en/of kan een eerste behandeling gestart worden. Daarna vindt een evaluatie plaats, eventueel met nieuwe metingen.

Aanvullend onderzoek kan plaatsvinden met laboratoriumdiagnostiek. De onderzoeksresultaten worden besproken en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld. Indien nodig kan een doorverwijzing plaatsvinden.

Per 1 januari 2022 bedraagt het uurtarief 120 euro, exclusief bijkomende onderzoekskosten. Het consulttarief is BTW-vrij en mede afhankelijk van de consultduur.

De praktijk is gevestigd te Nijmegen.

Sinds 1 januari 2017 is voor complementair werkende artsen en therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht. Volgens de WKKGZ is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de behandelaar op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Tevens is uw behandelaar via zijn beroepsvereniging MBOG aangesloten bij de geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG):  patiëntfolder SCAG

Beroepsbeoefenaren ingeschreven in het RBCZ-register zijn bovendien onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Het College van Toezicht en het College van Beroep van TCZ bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Een klacht kan via e-mail ingediend worden bij het ambtelijk secretariaat van de Stichting TCZ: klachten@tcz.nu.

Werkwijze

Ter voorbereiding op het intakegesprek ontvangt u enkele vragenlijsten die u digitaal retourneert. Mede op basis van deze vragenlijsten kan uw behandelaar een werkhypothese opstellen. Tijdens het intakegesprek kan het klachtenbeeld verder uitgewerkt worden en kan besloten worden tot verdere testen of kan een eerste behandeling gestart worden.

Na 6 tot 8 weken vindt een evaluatie plaats, eventueel met heranalyse van de eerder vastgestelde afwijkingen. Meestal is na twee of drie consulten verandering in het klachtenpatroon waar te nemen.

Diagnostiek

Aanvullend onderzoek kan plaatsvinden met behulp van laboratoriumdiagnostiek, zoals ontlastingstesten, bloedbeeldanalyse en specifieke speeksel- of urinetesten. De onderzoeksresultaten worden met u besproken en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld dat kan bestaan uit een combinatie van voedingsadviezen en gerichte doseringen van voedingssupplementen.

Indien nodig kan een doorverwijzing plaatsvinden naar de osteopathie, functionele neurologie of een medisch specialisme. Van het onderzoek kunt u een kopie krijgen, dat u eventueel voorlegt aan uw huisarts of medisch specialist.

Kosten

Het uurtarief bedraagt 120 euro en is vrijgesteld van BTW. Een consult duurt gemiddeld een uur.  Zowel de consulten als de laboratoriumtesten kunnen door een aantal verzekeraars gedeeltelijk en onder voorwaarden vergoed worden. De praktijk is aangesloten bij de MBOG en RBCZ:

Vergoedingen 2024

Locatie

navigatie
Algemene Voorwaarden