Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1 – algemeen

  De algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de diensten van Mesologos ten behoeve van een opdrachtgever, ongeacht of deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst schept enkel rechten en verplichtingen voor de cliënt en de opdrachtnemer, in dit geval Mesologos. Verder zijn de AV van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten tot het verrichten van diensten ongeacht hoe deze zijn geformaliseerd.

  Op grond van een schriftelijke afspraak tussen cliënt en Mesologos kan van specifieke bepalingen in de AV worden afgeweken. In dat geval blijven de andere bepalingen in de AV van toepassing op de overeenkomst. Steeds is de meest recente versie van de AV van toepassing op de overeenkomst. Als de AV worden gewijzigd,  dan zal voor de cliënt de gewijzigde versie van de AV vrijelijk beschikbaar zijn.

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen tussen cliënt en Mesologos is de Nederlandse civiele rechter bij uitsluiting bevoegd.

 • Artikel 2 – tarieven

  Alle opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen of toeslagen die van overheidswege worden opgelegd. Kosten die worden gemaakt doordat derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zijn niet inbegrepen in de tarieven, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien derden worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, worden de kosten hiervan aan de cliënt in rekening gebracht.

  Mesologos is gerechtigd om jaarlijks de tarieven eenzijdig te herzien. Uiterlijk een maand voor aanvang van een nieuwe overeenkomst zal Mesologos de cliënt hiervan op de hoogte stellen. Tevens is Mesologos gerechtigd om de inhoud van de dienstverlening en de voorwaarden waaronder de diensten worden verricht aan te passen of aan te vullen, indien tijdens de loop van de overeenkomst toepasselijke wettelijke regelingen worden gewijzigd.

 • Artikel 3 – facturatie

  Voor wijziging of beëindiging van de overeenkomst geldt een minimale termijn van 48 uur, tenzij anders bepaald en schriftelijk overeengekomen. Tenzij anders is afgesproken, zal Mesologos zijn diensten periodiek declareren aan de cliënt. Iedere factuur van Mesologos kent een betalingstermijn van 15 dagen. Na afloop van de betalingstermijn is over het declaratiebedrag van rechtswege wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien ook na herinnering en aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Mesologos, dan wel de daadwerkelijke kosten samenhangend met de incasso van de uitstaande factuur/facturen, indien deze kosten hoger liggen.

  Bij het uitblijven van de verschuldigde betaling na de vervaldatum van de desbetreffende factuur, is Mesologos gerechtigd de diensten ten behoeve van de cliënt op te schorten of te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal Mesologos alleen gebruik maken, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 • Artikel 4 – aansprakelijkheid

  Mesologos is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van de verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen bij de uitvoering van de diensten die niet aan Mesologos kunnen worden toegerekend. Onder niet toerekenbare tekortkomingen worden in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Mesologos behoort te komen.

  Over het algemeen geldt dat eenieder die gebruik maakt van de diensten gehouden is verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en gehouden is desgevraagd of eigener beweging alle relevante informatie omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid aan Mesologos te verstrekken. Problemen die ontstaan doordat geen of onvoldoende acht wordt geslagen op deze eigen de verantwoordelijkheid of geen of onvoldoende informatie wordt verschaft, komen voor risico van de cliënt. Tevens is Mesologos niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de cliënt, dan wel daaraan gelieerde partijen, mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen of instructies niet of niet naar behoren heeft opgevolgd. Ook in geval van mondelinge informatie en/of verzoeken aan of van de cliënt is Mesologos niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie. Bovendien is Mesologos niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit activiteiten of ontwikkelingen buiten de aard en intentie van de overeenkomst, behoudens voor zover aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten uitdrukkelijk (schriftelijk) onder de werking van de overeenkomst zijn gebracht.

  De cliënt verplicht zich alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Mesologos aansprakelijk wil stellen. En indien sprake is van een toepasselijke , algemene- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Mesologos voor schade voortvloeiende uit de door hem verrichte diensten beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de assuradeuren van Mesologos wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Mesologos ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Indien geen sprake is van een dekking onder enige aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Mesologos voor schade voortvloeiende uit door hem verrichte diensten beperkt tot maximaal tweemaal de vergoeding voor Mesologos uit de overeenkomst, dan wel tot het bedrag dat Mesologos ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

  Onder alle omstandigheden komt alleen directe schade, met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden aangegeven beperkingen, voor vergoeding door Mesologos in aanmerking. Bedrijfsschade of indirecte schade als gederfde winst en gemiste besparing komt niet voor vergoeding in aanmerking. Indien zich omstandigheden voordoen buiten de invloedssfeer van Mesologos, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is of zo bezwaarlijk is dat nakoming redelijkerwijs niet van Mesologos gevergd kan worden, is Mesologos gerechtigd de diensten op te schorten voor de duur van het bestaan van de desbetreffende omstandigheden.

 • Artikel 5 – persoonsgegevens

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bij de huisarts. De praktijkhouder doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij:

  • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • toeziet dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  Uw behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen, alleen met uw expliciete toestemming, nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. Als uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

  Voorafgaande aan de overeenkomst, dan wel tijdens het uitvoeren van de diensten, kunnen door Mesologos gegevens worden gevraagd aan de opdrachtgever. Deze gegevens kunnen door Mesologos worden verwerkt:

   1. ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst;
   2. voor het uitvoeren van educatieve activiteiten;
   3. voor statistische analyse;
   4. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Mesologos zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, diens bedrijfsvoering en arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die hij verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Mesologos ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht. Mesologos zal een geheimhoudingsplicht zoals in dit artikel beschreven opleggen alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

 • Artikel 6 – Intellectueel Eigendom

  De in het kader van de overeenkomst door Mesologos gebruikte materialen of (elektronische) bestanden, behoren toe aan Mesologos, ongeacht of deze aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verstrekte informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd om door de cliënt te worden gebruikt bij uitvoering van de diensten en mogen niet zonder toestemming van Mesologos worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.